Regulamin Ośrodka

RegulaminZasady COVID-19Zasady ewakuacji

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Hufca ZHP Pabianice w Małczu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Słownik pojęć:
  1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Pabianice w Małczu – ośrodek zarządzany przez Komendę Hufca ZHP Pabianice, znajdujący się w miejscowości Małecz, 97-217 Lubochnia, dalej zwany Ośrodkiem
  2. Komendant Ośrodka – osoba mianowana przez Komendanta Hufca ZHP Pabianice do zarządzania Ośrodkiem, dalej zwany Komendantem
  3. Wynajmujący – osoba lub grupa zorganizowana, korzystająca z usług Ośrodka
 2. Ośrodek świadczy usługi zakwaterowania i wyżywienia i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę. Cennik usług uchwalany jest przez Komendę Hufca ZHP Pabianice.
 3. Ośrodek może świadczyć inne usługi po wcześniejszym spisaniu stosownej umowy:
  1. wynajem sprzętu sportowego i turystycznego;
  2. wsparcie logistyczne w organizacji przedsięwzięć i wydarzeń;
  3. organizacja programu rekreacyjnego, turystycznego, sportowego, edukacyjnego lub artystycznego.
 4. Ośrodek świadczy usługi dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00, chyba że w stosownej umowie ustalono inaczej.
 6. Wykonanie usługi zakwaterowania polega na przekazaniu pokoju/domku do użytkowania i następuje poprzez przekazanie kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu lub przekazanie namiotu i sprzętu turystycznego w obecności personelu Ośrodka.
 7. Oddanie pokoju/domku/namiotu w dniu wyjazdu następuje na zasadach analogicznych do opisanych w pkt. 6.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pomieszczeń, należy zgłaszać niezwłocznie do personelu Ośrodka.
 9. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użyczone pomieszczenia i sprzęt, w tym za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.
 10. Szkody są rozliczane wg kwot ustalonych przez personel Ośrodka.
 11. Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka przedmioty i środki pieniężne.
 12. Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje pomiędzy godziną 22:00, a godziną 6:00.
 13. Wyjątki dotyczące ciszy nocnej muszą zostać uzgodnione z Komendantem Ośrodka do godziny 14:00 dnia poprzedzającego ciszę.
 14. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.
 15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz parkowania w miejscach do tego niewyznaczonych. Parking znajduję się przy bramie głównej oraz przed wjazdem na teren Ośrodka.
 16. Przebywanie zwierząt na terenie Ośrodka wymaga każdorazowo uzyskania zgody Komendanta. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pomieszczeń stołówki i sanitariatów.
 17. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 18. Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego do wglądu u Komendanta. Regulamin postępowania na wypadek pożaru jest umieszczony w miejscach ogólnodostępnych oraz wszystkich domkach.
 19. Komendant może opracować dodatkowe zasady związane z ewakuacją i ochroną przeciwpożarową wynikające m.in. z przepisów związanych z organizacją wypoczynku.

§2

Zasady korzystania ze stołówki

 1. Ze stołówki korzystają wszystkie osoby posiadające wykupioną usługę wyżywienia tylko i wyłącznie w godzinach wyznaczonych przez personel Ośrodka. Zabrania się wstępu na stołówkę osobom niemającym wykupionej w/w usługi.
 2. Zabrania się wynoszenia jedzenia i napojów ze stołówki za wyjątkiem podwieczorków wydawanych po obiedzie.
 3. Zabrania się wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki.
 4. Zabrania się wnoszenia własnych napojów i jedzenia na stołówkę.

§3

Zasady korzystania z natrysków

 1. Węzeł sanitarny przy stołówce dostępny jest do użytku dla wszystkich osób przebywających na terenie ośrodka.
 2. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przebywać pod natryskami tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Natryski dostępne są przez całą dobę, z wyłączeniem godzin posiłków oraz godz. 9:00-10:00 (sprzątanie).
 4. Istnieje możliwość rezerwacji korzystania z natrysków w przypadku obecności kilku grup na terenie Ośrodka.
 5. Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w węźle sanitarnym, które będą usuwane podczas sprzątania.
 6. Wszystkie usterki i uwagi należy zgłaszać niezwłocznie do Komendanta lub osoby przez niego wyznaczonej.
 7. Na terenie natrysków obowiązuje nakaz korzystania z odpowiedniego obuwia (klapek).

§4

Zasady korzystania z basenu

 1. Basen ogrodowy znajdujący się na przy bramie głównej jest udostępniony do użytkowania wszystkim osobom, znajdującym się na terenie Ośrodka.
 2. Komendant lub osoba wyznaczona informuje o dostępności basenu do użytku biorąc pod uwagę m.in. warunki atmosferyczne oraz temperaturę i skład chemiczny wody.
 3. Uczestnicy form wypoczynku mogą korzystać z basenu tylko pod opieką wychowawcy, a osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekuna.
 4. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z basenu na własną odpowiedzialność, po uprzednim poinformowaniu Komendanta.
 5. Korzystanie z basenu nie jest możliwe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych przez personel Ośrodka. Prace są ogłaszane odpowiednio wcześniej.
 6. W przypadku korzystania z basenu przez grupy zorganizowane wprowadza się limit osób przebywających do 6 osób + opiekun.
 7. Grupy zorganizowane mogą ustalić dodatkowe zasady związane z bezpieczeństwem podczas przebywania na terenie basenu.
 8. Na terenie basenu obowiązuje nakaz korzystania ze strojów kąpielowych.
 9. Komendant może wyznaczyć ratownika WOPR lub innego pracownika do nadzoru kąpieli, który może ustalić dodatkowe zasady związane z bezpieczeństwem podczas przebywania na terenie basenu lub w szczególnych przypadkach zwiększyć limit osób, mogących korzystać jednocześnie z basenu.

§5

Zasady korzystania z miejsc programowych i wypożyczania sprzętu

 1. Sprzęt sportowy, programowy i turystyczny jest dostępny dla wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka.
 2. Sprzęt wydaje i pobiera Komendant lub osoba przez niego wyznaczona, po podpisaniu odpowiedniego protokołu.
 3. Miejsca programowe udostępniane są wszystkim osobom przebywającym na terenie Ośrodka w dostępnie swobodnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku przebywania więcej niż jednej grupy na ternie Ośrodka, grupy mają prawo do rezerwacji miejsc z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Wynajmujący zobowiązuje się zostawić porządek w użytkowanym miejscu programowym.
 5. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane miejsca programowe oraz sprzęt.
 6. Lista miejsc i sprzętu dostępna jest u Komendanta Ośrodka.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od Komendanta.
 2. Komendant zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednocześnie informując o zmianach poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Ośrodka oraz wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Ośrodka.
 3. Komendant zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych regulaminów i procedur w zależności od potrzeb.

Szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Hufca ZHP Pabianice w Małczu w związku z pandemią koronawirusa

§1

Postanowienia ogólne

 1. Słownik pojęć:
  1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Pabianice w Małczu – ośrodek zarządzany przez Komendę Hufca ZHP Pabianice, znajdujący się w miejscowości Małecz, 97-217 Lubochnia, dalej zwany Ośrodkiem
  2. Komendant Ośrodka – osoba mianowana przez Komendanta Hufca ZHP Pabianice do zarządzania Ośrodkiem, dalej zwany Komendantem
  3. Wynajmujący – osoba lub grupa zorganizowana, korzystająca z usług Ośrodka
 2. Niniejsze zasady są uzupełnieniem Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Hufca ZHP Pabianice w Małczu, dalej zwanego Regulaminem i zostały przejęte na okres od 1 lipca 2020 roku do odwołania.

§2

Zasady korzystania z przestrzeni wspólnych oraz dezynfekcji

 1. Wprowadza się następujące zasady korzystania z sanitariatów:
  1. Z łazienek w domkach 1-12 mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane w danym domku. Wynajmujący odpowiada za czystość w pomieszczeniu łazienki.
  2. Łazienki w dworku posiadają stosowne oznaczenia informujące o możliwości z korzystania – osobne pomieszczenia dla osób zakwaterowanych w dworku oraz osób przebywających czasowo np. w celu prowadzenia zajęć lub interesantów biura Ośrodka.
  3. Z umywalek i ustępów w budynku stołówki mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane w domkach 13-18 oraz pod namiotami w dostępie swobodnym oraz osoby korzystające ze stołówki w godzinach wydawania posiłków.
  4. Z natrysków w budynku stołówki mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane w domkach 13-18 oraz pod namiotami tylko w wyznaczonych godzinach. Zabrania się korzystania z sanitariatów osobom z różnych grup jednocześnie.
  5. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszystkich natrysków przy zachowaniu dystansu społecznego podczas wchodzenia i opuszczania pomieszczenia.
 2. Wprowadza się następujące zasady korzystania ze stołówki:
  1. Wszystkie posiłki będą wydawane przez kadrę kuchenną wspieraną przez zastęp służbowy.
  2. Zastęp i kadra muszą posiadać maseczki, rękawice i strój ochronny.
  3. Zawiesza się wydawanie posiłków w formie stołu szwedzkiego i korzystania ze wspólnych talerzy, koszów lub waz.
  4. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających na stołówce, w celu zachowania dystansu społecznego.
 3. Wprowadza się następujące punkty z płynem dezynfekującym:
  1. Wejście do budynku stołówki/sanitariatów
  2. Kuchnia ośrodka
  3. Główne wejście do budynku dworku
  4. Biuro ośrodka
  5. Ambulatorium
  6. Namioty programowe
 4. Poza ogólnodostępnymi punktami z płynem dezynfekcyjnym personel Ośrodka może na prośbę Wynajmującego przekazać pojemnik z płynem do użytku na terenie obozowiska.
 5. Następujące przestrzenie i pomieszczenia będą sprzątane i dezynfekowane przez personel ośrodka:
  1. Sanitariaty w budynku stołówki – raz dziennie po śniadaniu
  2. Sanitariaty w budynku dworku – raz dziennie przed południem
  3. Klamki drzwi wejściowych i wyjściowych na teren stołówki – po każdej turze posiłków
  4. Klamki drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych – w zależności od potrzeb, nie mniej niż raz dziennie
  5. Narzędzia, sprzęt i klamki w ambulatorium – po każdym użyciu wg indywidualnej oceny personelu Ośrodka
 6. Następujące przestrzenie, pomieszczenia i sprzęt będą sprzątane i dezynfekowane przez zastępy służbowe wskazane przez Wynajmującego:
  1. Blaty stołów i oparcia krzeseł na stołówce – po każdej turze posiłków
  2. Sanitariaty – w zależności od potrzeb, gdyby sprzątanie zapewnione przez Organizatora nie było wystarczające
  3. Klamki drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych – po zakończeniu korzystania z pomieszczenia
  4. Wypożyczony sprzęt sportowy i turystyczny – po zakończeniu korzystania, przed zdaniem do magazynu
  5. Sprzęt kwaterunkowy – wg indywidualnej oceny
  6. Przestrzenie i pomieszczenia wymienione w pkt. 7, w sytuacji gdy na wniosek Wynajmującego, personel Ośrodka zrezygnuje z zatrudnienia osoby sprzątającej.
 7. Zasady korzystania z basenu ogrodowego zostaną ustalone po otrzymaniu wytycznych z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Wszelkie pytania, problemy, uwagi do procedur oraz podejrzenia zachorowań należy niezwłocznie zgłaszać do personelu Ośrodka.

§3

Zasady korzystania z pralki i przechowywania brudnej pościeli

 1. Do dyspozycji wszystkich przebywających na terenie Ośrodka, Komendant udostępnia pralkę automatyczną znajdującą się w piwnicy dworu.
 2. Zaleca się korzystanie z programów prania w temperaturze powyżej 60o
 3. Brudną odzież i/lub środki ochrony własnej nadające się do prania należy umieścić w pralce niezwłocznie po dostarczeniu do pomieszczenia oraz zabrać niezwłocznie po zakończeniu procesu prania. Zabrania się pozostawiania odzieży/środków w koszach i/lub pojemnikach.
 4. Brudną pościel należy zdać personelowi Ośrodka do magazynu brudnej pościeli.

§4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieujętych w niniejszej instrukcji należy stosować przepisy i wytyczne ujęte w:
  1. Regulaminie
  2. Wytycznych GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
  3. Aneksie do Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 (dotyczy tylko obozów pod namiotami które spełniają warunki opisane w instrukcji)
  4. Uchwałach Głównej Kwatery ZHP oraz poradnictwie związanym z HAL 2020
  5. Innych aktach prawa państwowego i wytycznych administracji publicznej i sanepidu

Zasady ewakuacji

 1. Ewakuacja zostaje przeprowadzona w przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ośrodka.
 2. Na terenie ośrodka znajdują się trzy miejsca ewakuacji:
  1. Miejsce główne (nr 1) – polana obok ambulatorium oznaczone znakiem „Miejsce zbiórki do ewakuacji”
  2. Miejsce nr 2 – murowany budynek dworu
  3. Miejsce nr 3 – murowany budynek stołówki
 3. Ewakuacja sygnalizowana jest przez włączenie syreny przez osobę, która zauważyła zagrożenie oraz komunikat o ewakuacji przekazany drogą radiową i/lub telefoniczną.
 4. W przypadku zagrożenia należy niezwłocznie poinformować personel Ośrodka, który podejmie decyzję o dalszych krokach.
 5. Każda ewakuacja powinna być sygnalizowana hasłem: „UWAGA EWAKUACJA, MIEJSCE NR X”, gdzie X oznacza miejsce do którego muszą udać się osoby ewakuowane.
 6. Komendant obozu/kierownik grupy potwierdza otrzymanie informacji o ewakuacji za pomocą hasła: „NAZWA GRUPY PRZYJĘŁA DO WIADOMOŚCI, ROZPOCZYNAMY EWAKUACJĘ”, gdzie NAZWA GRUPY oznacza nazwę zwyczajową obozu/grupy, która ją jednoznacznie identyfikuje np. OBÓZ SZCZEPU ZAWISZA.
 7. Komendant obozu/kierownik grupy odpowiada za przeprowadzenie ewakuacji do wskazanego miejsca oraz zdaje raport komendantowi ośrodka lub osobie przez niego wyznaczonej.