2021: projekt rewaloryzacji zabytkowego parku – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: Opracowanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowości Małecz

Dofinansowanie (w formie dotacji celowej): 45 203,00 zł

Całkowita wartość zadania: 121 770,00 zł

Zakres prac:

  • mapa do celów projektowych z pełną inwentaryzacją drzewostanu
  • inwentaryzacja szczegółowa i waloryzacja oraz ocena stanu istniejących drzew i krzewów wraz z określeniem wymaganych prac
  • projekt nasadzeń nowych drzew i krzewów
  • projekt odtworzenia historycznie występującego sadu
  • projekt małej architektury
  • projekt odtworzenia, naprawy i przebudowy dróg
  • projekt odtworzenia i przebudowy parkingu
  • projekt montażu hydrantu ppoż wraz z przyłączem wody
  • projekt adaptacji niezabytkowych elementów ośrodka

Strona funduszu: https://www.wfosigw.lodz.pl/

To zadanie finansowane jest również ze środków Powiatu Tomaszowskiego.